Senast uppdaterad 2024-02-14.

1 Introduktion

Som ett led i vår verksamhet kan vi, Wigge & Partners Advokat KB (”Wigge”) komma att behandla personuppgifter som rör dig. Vi är måna om din personliga integritet och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (”GDPR”), och Advokatsamfundets regelverk.

I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter, samt vilka rättigheter du har i förhållande till oss som personuppgiftsansvarig.

2 Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, t.ex. namn, foto, personnummer, IP-adress, telefonnummer och innehåll i e-post och annan kommunikation.

Vi behandlar personuppgifter för de ändamål som finns beskrivna i denna integritetspolicy.

Vår behandling av personuppgifter kan omfatta dig som:

 • är anställd hos klient eller motpart,
 • är motpartsombud,
 • är klient i egenskap av privatperson,
 • på andra sätt berörs av våra uppdrag,
 • deltar på våra seminarier och andra events eller mottar våra nyhetsbrev, eller
 • söker anställning hos eller uppdrag för oss.

Wigge agerar personuppgiftsansvarig i enlighet med denna integritetspolicy. Se våra kontaktuppgifter i punkt 9 nedan.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss (förutom när så följer av lag), men om du inte gör det kan det medföra att vi inte kan åta oss uppdrag för dig, behandla din jobbansökan, skicka nyhetsbrev eller seminarieinbjudan till dig, etc.

Vår kommunikation sker till stor del med hjälp av telefon- eller videosamtal och e-post. Den som ringer, deltar i videossamtal eller skickar e-post till oss, lämnar i regel alltid personuppgifter.

2.1 Personuppgifter med anknytning av uppdrag

Vi behandlar personuppgifter som lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig, klienten, motpart, motpartsombud eller annan person som förekommer i uppdraget eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller källor.

Personuppgifterna kommer att behandlas för erforderliga jävs- och penningtvättskontroller, för att utvärdera och besluta om vi kan åta oss eller behöver avträda uppdraget samt för att fullgöra våra legala, regulatoriska och riskhanteringsförpliktelser i övrigt. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av en effektiv och korrekt sådan kontroll och utvärdering och ett effektivt och korrekt sådant beslutsunderlag respektive av att det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism, EU:s marknadsmissbruksförordning samt andra tillämpliga lagar och Advokatsamfundets regelverk.

Personuppgifterna kommer också att behandlas för fakturering, redovisning av uppdraget och arvode och inkasso samt att i övrigt tillvarata våra rättigheter med anknytning till uppdraget. Behandlingen sker på basis av vårt (och klientens) berättigade intresse av en effektiv och korrekt fakturering, uppdrags- och arvodesredovisning och kundfordringsindrivning respektive av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.

Personuppgifterna kommer även att behandlas för att utföra uppdraget och agera juridiskt ombud för klienten. Behandlingen sker på basis av vårt och klientens berättigade intresse av en effektiv och korrekt kommunikation och möten med i uppdraget förekommande personer, en effektiv och korrekt dokumentation, administration, handläggning i övrigt samt utvärdering av uppdraget respektive av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara klientens rättsliga anspråk.

Personuppgifterna kommer också att behandlas för intern statistik och analys samt utveckling av vår verksamhet. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att följa och utveckla verksamheten.

2.2 Personuppgifter med anknytning till seminarium, event, nyhetsbrev eller annat utskick

När du genom vår webbplats, sociala medier, digitala utskick-/inbjudningssystem eller på annat sätt anmäler intresse för våra seminarier, event, nyhetsbrev och andra utskick eller anmäler dig till något av våra seminarier eller event kommer vi samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig. De personuppgifter som vi behandlar kan innefatta namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), uppgifter om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick och om önskat deltagande i seminarium eller event samt, om det gäller ett seminarium eller event med mat, särskilda matpreferenser.

Personuppgifterna kommer att behandlas för att administrera utskick av inbjudningar till seminarium och event, nyhetsbrev och andra utskick, samt genomföra seminarium eller event med dig som deltagare. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att administrera utskick till dig och genomföra seminariet eller eventet med dig som deltagare, i enlighet med dina angivna önskemål.

2.3 Personuppgifter om arbetssökande

När du söker jobb eller på annat sätt anmäler intresse för ett jobb hos oss kommer vi att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig. Vi samlar in och behandlar personuppgifter såsom namn, titel, befattning, e-postadress, telefonnummer, fotografier, utbildning, yrkeserfarenhet och annan information du lämnar i din kontakt med oss.

Personuppgifterna behandlas för ändamålet att genomföra rekryteringsförfarandet. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av en effektiv och korrekt rekrytering. Om du samtyckt till att vi får behandla uppgifterna för framtida rekryteringar, behandlas uppgifterna för det ändamålet på basis av sådant samtycke.

2.4 Användning av hemsidan och cookies

När du besöker vår hemsida genereras det också indirekta personuppgifter via vår användning av cookies, som beskrivs i vår cookie-policy. Vi kommer att använda sådana uppgifter för statistikändamål. Vi kommer dock i möjligaste mån använda oss av anonymiserade uppgifter för statistikändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra vårt uppdrag, skicka nyhetsbrev som du prenumererar samt genomföra seminarier och andra events som du anmält dig till. Vi behandlar också uppgifterna när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig, genomföra rekryteringar, att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

3 Lagring

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna får eller måste lagras längre enligt tillämplig lag

Personuppgifter som vi behandlar med anledning av uppdrag lagras under den tid vi enligt Advokatsamfundets regelverk är skyldiga att bevara akten för uppdraget, dvs. under tio år efter uppdragets avslutande (eller den längre tid som uppdragets natur påkallar). Därefter kan vi lagra namn, personnummer (eller motsvarande uppgift) och uppdragsbenämning för fysisk person som är klient eller motpart för att möjliggöra erforderliga jävskontroller i enlighet med Advokatsamfundets regelverk.

4 Överföring av personuppgifter till tredje part

Personuppgifterna som vi behandlar kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, t.ex. marknadsbyråer och leverantörer av IT-tjänster. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter när vi har en skyldighet enligt lag, t.ex. på grund av penningtvättslagstiftning.

Om dina personuppgifter flyttas till en tredje part som utför tjänster åt Wigge kommer vi ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part (som då blir personuppgiftsbiträde). Vi kommer bara att föra över personuppgifter för att fullgöra det syfte som är bestämt i denna integritetspolicy och det kommer bara att ske till personuppgiftsbiträde med vilka vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt dessa personuppgiftsbiträdesavtal måste personuppgiftsbiträdet följa våra instruktioner och alla andra avtal som finns mellan Wigge och personuppgiftsbiträdet. Innan vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal försäkrar vi oss om att personuppgiftsbiträdet har tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

5 Säkerhetsåtgärder

Vi har interna policies på plats för att försäkra att vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med denna integritetspolicy och gällande rätt. Vidare har vi tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda dina personuppgifter så att endast auktoriserad personal får tillgång till dem.

6 Dina rättigheter

Personuppgiftslagstiftningen ger dig vissa rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Information om dessa rättigheter anges nedan. Observera dock att rättigheterna kan begränsas på grund av den tystnadsplikt och den arkiveringsskyldighet som gäller för advokater.

 • Tillgänglighet – Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt ytterligare information om den aktuella behandlingen, såsom för vilket eller vilka ändamål som behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter samt vilka mottagare som personuppgifterna lämnats ut till.
 • Rättelse – Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du kan även ha rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga uppgifter.
 • Radering – Du har rätt att få dina uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Begränsa behandlingen – Du har rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är vår tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Invändningar – Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker baserat på vårt eller annans berättigade intresse. Om så sker måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Dataportabilitet – Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett avtal med dig (eller med stöd av ditt samtycke), har du rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format. Du har rätt att få uppgifterna i fråga överförda från oss direkt till annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt.
 • Återkalla samtycke – Om vår behandling av dina personuppgifter skulle grunda sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.

7 Klagomål till tillsynsmyndigheten

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

8 Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om vi gör det kommer vi publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats och hänvisa till den i vår e-post och i våra utskick genom vårt digitala utskick-/inbjudningssystem. Om så sker ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade policyn.

9 Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Wigge & Partners Advokat KB
Att: Personuppgifter
Birger Jarlsgatan 25
111 45 Stockholm
E-post: gdpr@wiggepartners.se