Wigge & Partners har yttrat sig i konsultationen om den delegerade förordning till SFDR

04 juli 2023

I yttrandet konstateras att de föreslagna ändringarna i den delegerade förordningen uppvisar brister i förhållande till bemyndigandet i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR), eftersom ändringarna inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till olika typer av finansiella produkter, deras egenskaper och skillnaderna mellan dem.

Wigge & Partners påminner i yttrandet att de europeiska tillsynsmyndigheterna enligt lag ska tillämpa principen om bättre lagstiftning och det finns en risk att den delegerade förordningen kan förklaras ogiltig om bemyndigandet i SFDR inte följs.

Bakgrunden är en konsultation som den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna Eba, Eiopa och Esma har genomfört med förslag på ändringar till Kommissionens delegerade förordning 2022/1288, som kompletterar SFDR.

Wigge & Partners yttrande finns här.

Relaterade nyheter