Wigge & Partners har biträtt Kyrkans pensionskassa i deras 700 mkr investering i Infranode II

Wigge & Partners har agerat legal rådgivare för Kyrkans pensionskassa avseende deras 700 mkr investering i Infranode II, vilket är den andra infrastrukturfonden som Infranode etablerat.

Infranode är en nordisk infrastrukturfond med en långsiktig investeringshorisont som äger och utvecklar tillgångar i norden inom energi, transport, telekom och samhällsfastigheter. Kyrkans pensionskassa är en svensk institutionell investerare som förvaltar Svenska kyrkans pensionskapital.

En del av en byggställning